Vedtægter for "Foreningen for varetagelse af DIKUs studenterwebportal af 2007"

Navn, formål og hjemsted

 • § 1. Foreningens navn er "Foreningen for varetagelse af DIKUs studenterwebportal af 2007".
  • Stk. 2. Foreningens hjemsted er Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, Københavns Kommune.

 • § 2. Foreningens formål er at sikre nuværende og kommende studerende ved DIKU information om og kommunikation under deres studie.
  • Stk. 2. Foreningen er apolitisk og uafhængig af partipolitiske, institutionelle og erhvervsmæssige interesser.

Generalforsamling

 • § 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  • Der afholdes årligt en generalforsamling i forårssemestret, indkaldt af bestyrelsen, hvor foreningens bestyrelse vælges.
  • Stk. 3. Stemmeberettigede er indskrevne studerende ved DIKU.
  • Stk. 4. Hver af de i §3 Stk. 3. nævnte bærer hver en stemme.
  • Stk. 5. Det er ikke tilladt at stemme med fuldmagt.

 • § 4. Der indkaldes til den årlige generalforsamling mindst fire uger før afholdelse.
  • Stk. 2. Indkaldelsen skal være offentlig og tilgængelig for studerende ved DIKU.
  • Stk. 3. På generalforsamlingen kan der stilles ændringsforslag til vedtægter og forslag til arbejdsplan mm. og der kan opstilles kandidaturer til bestyrelsen.
  • Stk. 4. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelse af den årlige generalforsamling.
  • Stk. 5. Forslag skal gøres tilgængelig på foreningens webside senest to uger før afholdelse af generalforsamling.
  • Stk. 6. Ændringsforslag til forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen og gøres tilgængelig på foreningens webside.
  • Stk. 7. Ændringsforslag til ændringsforslag kan stilles mundtligt på generalforsamlingen.

 • § 5. Dagsordnen til den årlige generalforsamling skal som minimum indeholde:
  1. Formalia
   • Valg af dirigent.
   • Valg af stemmetællere.
   • Valg af referent.
   • Godkendelse af dagsorden.

  2. Indkommende forslag.
  3. Valg til bestyrelsen.
  4. Valg af revisor
  5. Godkendelse af regnskab.
  6. Evt.

Valg til bestyrelse

 • § 6. Opstilling af kandidatur til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen og gøres tilgængelig på foreningens webside mindst en uge før generalforsamlingen.
  • Stk. 2. Opstillingsberettigede til bestyrelsen er indskrevne studerende ved DIKU.
  • Stk. 3. Er der ikke anmeldt et tilstrækkeligt antal kandidater til bestyrelsen, afholdes først tillidsvalg om de rettidige opstillede kandidater, hvorefter det er muligt at opstille under mødet.
  • Stk. 4. Er antallet af anmeldte kandidater lig antallet af pladser afholdes tillidsvalg.
  • Stk. 5. Er antallet af anmeldte kandidater større end antallet af pladser, afholdes forholdstalsvalg, hvor hver stemmeberettiget har maksimalt lige så mange stemmer som antallet af bestyrelsespladser. Hver stemmeberettiget kan kun give en stemme per opstillet kandidat.
   [redigér] Behandling af forslag

 • § 7. Forslag vedtages ved 2/3 flertal af de fremmødte.
  • Stk. 2. Ændringsforslag til forslag vedtages ved simpelt flertal.
  • Stk. 3. Først stemmes om ændringsforslag og derefter om forslag.

Ekstraordinær generalforsamling

 • § 8. Hvis et simpelt flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 af de stemmeberettigede ønsker det, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
  • Stk. 2. De ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes og afholdes jf. § 3-7.
  • Stk. 3. Dog er den minimale dagsorden til ekstraordinære generalforsamlinger som følger:
   1. Formalia
    • Valg af dirigent.
    • Valg af stemmetællere.
    • Valg af referent.
    • Godkendelse af dagsorden.

   2. Evt.

Bestyrelsens sammensætning

 • § 9. Bestyrelsen består af op til 7 personer og vælges på den årlige generalforsamling.
  • Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsens ansvar og arbejde

 • § 10. Bestyrelsen har, mellem generalforsamlingerne, ansvaret for foreningen.
  • Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
  • Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal.
  • Stk. 4. Bestyrelsen vælger imellem sig en formand og en kaserer.
  • Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Økonomi, regnskab og revision

 • § 11. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  • Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
  • Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.
  • Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Tegningsregler og hæftelse

 • § 12. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst to af bestyrelsens medlemmer. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
  • Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Vedtægtsændringer

 • § 13. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
  • Stk. 2. Ændringer i §§ 1, 2, 3, 13 og 14 kan kun vedtages med 4/5 af de tilstedeværende stemmer.
  • Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Opløsning

 • § 14. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den årlige. Tidsrummet mellem de to generalforsamlinger skal være min. 1 måned.
  • Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller skænkes til andre studenterforeninger på DIKU. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Ikrafttrædelse

 • § 15. Disse vedtægter trådte i kraft d. 13. september 2007.